За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих

РЕГЛАМЕНТ
роботи Кременчуцького міського управління юстиції


1.Загальні положення


1.1. Кременчуцьке міське Управління юстиції (далі Управління) є територіальним органом Міністерства юстиції України.

Управління бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики в місті Кременчуці, забезпечує захист прав людини і громадянина, законних інтересів фізичних і юридичних осіб у визначеній сфері діяльності та здійснює інші функції відповідно до Положення про районні, районні у містах, міські(міст обласного) значення Управління юстиції.

Управління безпосередньо підпорядковується Головному управлінню юстиції у Полтавській області.

1.2. Порядок діяльності Управління, його структурних підрозділів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Регламентом.

1.3. Регламент є відомчим нормативно-правовим актом, який встановлює розпорядок роботи працівників Управління, визначає процедуру планування, контрольної діяльності, порядок проведення нарад, ведення кадрової роботи, діловодства, порядок розгляду звернень громадян, організацію зв’язків із засобами масової інформації, інші питання внутрішньої діяльності Управління.

1.4.Управління забезпечує процес управлінської діяльності шляхом планування, видання організаційно-розпорядчих документів та контролю за їх реалізацією на підставі поєднання державних та місцевих інтересів, взаємодії з органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами.

1.5. До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

 • Центральний відділ реєстрації актів цивільного стану;
 • Автозаводський відділ реєстрації актів цивільного стану;
 • Крюківський відділ реєстрації актів цивільного стану;
 • Автозаводський відділ державної виконавчої служби;
 • Крюківський відділ державної виконавчої служби.

1.6. Управління здійснює свої повноваження безпосередньо та через підпорядковані йому їх відділи РАЦС, ДВС та сприяє в організації діяльності державних нотаріальних контор, які працюють на території міста.

1.7. Робота Управління та його структурних підрозділів є відкритою і гласною за винятком питань, які становлять службову таємницю.

Гласність роботи Управління забезпечується шляхом підконтрольності та звітності перед Головним управлінням юстиції у Полтавській області, взаємодії з іншими державними органами влади та неурядовими організаціями України, через співпрацю із засобами масової інформації, публікації в пресі матеріалів на правову тематику, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв’ю, виступів керівництва, начальників відділів та спеціалістів Управління.

Інформація про діяльність Управління надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про видавничу справу" та інших нормативно-правових актів.

1.8. Регламент Управління є обов’язковим для виконання працівниками Управління та працівниками структурних підрозділів. Особи, винні у порушенні Регламенту, можуть бути притягнуті до відповідальності у встановленому законодавством порядку.


2. Організація роботи Управління


2.1. Організація структури, порядок розподілу і забезпечення обов?язків за структурними підрозділами

2.1.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції у Полтавській області та за погодженням з міським головою м.Кременчука.

Повноваження начальника Управління визначаються Положенням про районні, районні у містах, міські(міст обласного) значення Управління юстиції.

2.1.2. Заступники начальника Управління – начальники Центрального, Автозаводського та Крюківського відділів РАЦС, Автозаводського та Крюківського відділів ДВС призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції у Полтавській області за поданням начальника відділу РАЦС, ДВС Головного управління юстиції у Полтавській області.

2.1.3. Начальник Управління розподіляє обов?язки між заступниками, визначає ступінь їх відповідальності. Про розподіл обов?язків видається відповідний наказ.

2.1.4. Структура Управління затверджується наказом Міністра юстиції України та доводиться до відома Управління Головним управлінням юстиції у Полтавській області.

2.1.5. Гербова печатка Управління зберігається у начальника Управління юстиції, а в разі його відсутності - у виконуючого обов’язки начальника.

Гербова печатка відділів ДВС, РАЦС зберігається у начальників відділів, а у разі їх відсутності - у виконуючих обов’язків начальників відділів.

2.2. Планування роботи

2.2.1. Планування роботи Управління, його структурних підрозділів є одним з найважливіших напрямків організаційного забезпечення виконання їх функцій і здійснюється відповідно до річного перспективного, піврічного плану роботи Управління та місячних планів роботи відділів.

2.2.2.Планування в Управлінні юстиції здійснюється шляхом складання:

 • плану роботи Управління на півріччя (відділи РАЦС – план на рік), в який включаються:
  • загальні заходи для всього Управління;
  • заходи, які здійснюються структурними підрозділами Управління;
  • інші заходи загального характеру;
 • плану роботи структурних підрозділів Управління на місяць, який складається, виходячи з піврічного плану роботи Управління, направлений на виконання завдань, що стоять перед відділами, а також змін та доповнень в планових завданнях;
 • плану роботи Управління на тиждень, який складається із запланованих заходів виходячи із плану роботи на місяць.

2.2.3. План роботи включає основні напрямки роботи Управління:

 • перевірки організації роботи та надання практичної допомоги відділам РАЦС, ДВС та державним нотаріальним конторам;
 • заходи щодо підбору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;
 • заходи роботи підрозділів Управління за конкретними напрямками діяльності;
 • проведення семінарів;
 • заходи щодо зміцнення МТЗ органів юстиції м.Кременчука;
 • інші заходи, що проводяться підрозділами Управління.

Конкретна схема плану затверджується начальником Управління за поданням :

 • плану роботи Управління на півріччя – спеціалістом, відповідальним за здійснення документування та контролю;
 • плану роботи структурного підрозділу на місяць – заступником начальника – начальником відділу РАЦС, ДВС.

Схема плану роботи може бути змінена в такому ж порядку в разі внесення змін до компетенції Управління або окремих його структурних підрозділів.

2.2.4. В усіх планових заходах мають бути конкретно вказані визначена дата виконання та прізвище особи, відповідальної за їх виконання.

2.2.5.Зведений план роботи Управління на півріччя узагальнюється спеціалістом, відповідальним за здійснення документування та контролю, за пропозиціями відділів, спеціалістів Управління, які подаються не пізніше 20 грудня та 20 червня.

Пропозиції до планів роботи за підписом начальника відділу, спеціалістів Управління подаються спеціалісту, відповідальному за здійснення документування та контролю.

Плани роботи затверджуються начальником Управління.

Контроль за виконанням плану роботи здійснює спеціаліст, відповідальний за здійснення документування та контролю.

2.2.6. Місячні плани роботи структурних підрозділів, спеціалістів Управління складаються їх керівниками і до 25 числа місяця, що передує плановому періоду, подаються для затвердження начальнику Управління та затверджуються до 30 числа місяця, що передує плановому періоду.

Відповідальність за виконання планів роботи відділів несуть начальники відділів та спеціалісти Управління.

2.2.7. Реквізити, за яким треба складати план роботи, повинні містити наступне :


№ п/п Короткий зміст заходів Терміни виконання Прізвища та ініціали виконавців Відмітка про виконання
1. 2. 3. 4. 5.

2.3. Розпорядок та внутрішній режим роботи Управління

2.3.1. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України тривалість робочого тижня працівників Управління становить 40 годин.

2.3.2. Відповідно до Постанови КМУ від 10.12.93 № 1010 "Про тривалість робочого дня для працівників органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування” встановлюється такий режим роботи для працівників Управління:


Для працівників Управління
початок роботи 8.00
закінчення роботи 17.15
у п’ятницю закінчення роботи 16.00
перерва 12.00 - 13.00
вихідні дні: субота та неділя
Для працівників відділів РАЦС
початок роботи 8.30
закінчення роботи 17.45
у п’ятницю, суботу закінчення роботи 16.30
перерва 12.00 - 13.00
вихідні дні: субота та неділя
Для працівників відділів ДВС
початок роботи 8.00
закінчення роботи 17.15
у п’ятницю закінчення роботи 16.00
перерва 12.00 - 13.00
вихідні дні: субота та неділя
У передсвяткові дні робочий день закінчується на одну годину раніше.

2.3.3. Зведений облік робочого часу включає облік робочого часу працівників Управління юстиції, відділів РАЦС, ДВС та державних нотаріальних контор і ведеться конкретним працівником, посадовою інструкцією якого передбачено ведення табелю обліку робочого часу. Підписаний начальником Управління табель обліку робочого часу здається до відділу планування фінансування, звітності та контролю до двадцять другого числа поточного місяця, а до 12 числа - подається список для виплати заробітної плати за першу половину місяця.

Пропозиції на преміювання (де преміювання) працівників відділів РАЦС, ДВС начальники відповідних відділів подають до Кременчуцького міського управління юстиції, які після погодження з начальником управління узагальнюються та направляються до Головного управління юстиції у Полтавській області в термін до двадцять другого числа кожного місяця.

2.3.4. Перебування працівників Управління зі службових питань у робочий час за межами приміщення Управління погоджується з начальником Управління, працівників відділів РАЦС, ДВС - начальниками відповідних відділів.

Керівники відділів повідомляють про свою відсутність (за службовою необхідністю) у робочий час начальника Управління.

В Управлінні ведеться журнал обліку відсутності працівників Управління, куди відповідальний працівник робить відповідний запис. Журнал знаходиться в приймальні начальника Управління юстиції.

2.3.5. Для виконання невідкладної і непередбачуваної роботи державні службовці, а також інші працівники Управління можуть залучатися для роботи у вихідні, святкові та неробочі дні з наступною компенсацією відповідно до статті 20 Закону України "Про державну службу" та статті 72 Кодексу законів про працю України з додержанням вимог чинного законодавства.

2.3.6. У святкові дні за розпорядженням начальника Управління з 9 до 14 години здійснюється чергування державними службовцями за наявності відповідного доручення керівника Управління.

2.3.7. Вихід працівників Управління та структурних підрозділів на роботу у святкові та вихідні дні з власної ініціативи здійснюється тільки за погодженням з керівництвом Управління.

2.4. Організація роботи з кадрами Управління

2.4.1. Організацію роботи з кадрами здійснює спеціаліст, посадовою інструкцією якого передбачено ведення зазначеного напрямку роботи.

2.4.2. План роботи з кадрами (в яких визначаються заходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації та контролю за їх роботою) включається в піврічні та місячні плани роботи.

2.4.3. Право на державну службу в Управлінні мають громадяни України, які одержали відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли конкурсний відбір у встановленому порядку або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.

2.4.4. Прийняття на роботу в Управління на посади державних службовців (номенклатури управління) та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю та державну службу.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають конкурсній комісії заяву, до якої додаються: особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копії документів про освіту, декларація про доходи.

Рішення про проведення конкурсу та про його умови приймається керівником. За його наказом утворюється конкурсна комісія, яку очолює заступник начальника Управління.

Учасникам конкурсу надається інформація щодо особливостей умов праці за відповідною посадою, вони завчасно повідомляються про час і місце засідання комісії.

Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.

Рекомендації комісії щодо заміщення вакантних посад та зарахування осіб до кадрового резерву представляються начальнику Управління для прийняття відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня проведення конкурсу.

Засідання комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, присутніми на відповідному засіданні.

2.4.5. Начальник Управління та його заступники –начальники відділів РАЦС, ДВС - вивчають ділові та моральні якості осіб, які претендують на посади державних службовців.

Перед призначенням конкурсу переможець конкурсу, або особа, яка зараховується у встановленому законом порядку поза конкурсом, проходить співбесіду з начальником Управління та його заступниками – начальниками відділів РАЦС, ДВС.

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців, може проводитись в установленому порядку стажування в Управлінні та його структурних підрозділах.

У разі прийняття на роботу державному службовцю може встановлюватись випробувальний термін до шести місяців. При незадовільному результаті випробування особа звільняється з роботи відповідно до законодавства про працю.

Відповідно до чинного законодавства для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану (на посадах керівників та спеціалістів) необхідно долучити висновок кваліфікаційної комісії органів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у Полтавській області.

2.4.6. Особи, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу та підписують її текст, визначений ст. 17 Закону України "Про державну службу", про що робиться запис у трудовій книжці.

2.4.7. Для заміщення посад державних службовців та просування їх по службі в Управлінні створюється кадровий резерв відповідно до встановленого законодавством порядку. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, що сприяє набуттю ними практичного досвіду, необхідного для заміщення посад.

Спеціаліст, відповідальний за ведення кадрової роботи, щорічно, у листопаді відповідно до штатного розпису переглядає списки резерву, які разом з проектом наказу "Про затвердження списків кадрового резерву державних службовців органів юстиції області на наступний рік" до 1 грудня представляються начальнику Управління на затвердження.

2.4.8. Переважне право просування по службі мають державні службовці, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій професійний рівень.

2.4.9. Ранги державним службовцям присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється ранг, передбачений для відповідної категорії посад.

Черговий ранг присвоюється працівнику начальником Управління за поданням безпосереднього керівника структурного підрозділу.

Черговий ранг не може бути присвоєний працівнику, прийнятому на посаду з випробувальним терміном (до його закінчення), працівнику, до якого протягом року застосовувались дисциплінарні стягнення, а також в період проведення службового розслідування. Затримання у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватись до працівника як захід дисциплінарного впливу.

2.4.10. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 "Про порядок обчислення стажу державної служби" визначення стажу роботи, що дає право на одержання винагороди за вислугу років посадовим особам та службовцям, проводить особа, відповідальна за ведення кадрової роботи.

2.4.11. Відповідно до Закону України "Про відпустки" начальники відділів Управління подають спеціалісту, відповідальному за ведення кадрової роботи, до 25 грудня кожного року пропозиції щодо складання графіка щорічних відпусток працівників.

2.4.12. Час власної щорічної відпустки начальники відділів погоджують з начальником Управління.

2.4.13. Загальний графік відпусток на календарний рік складається та затверджується за погодженням з профкомом Управління не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працюючих.

У разі виробничої необхідності працівники можуть бути відкликані із щорічної відпустки наказом начальника Управління або особи, яка виконує його обов?язки, з додержанням вимог чинного законодавства.

Відпустка працівникам Управління надається на підставі заяви, яка за 14 днів до початку відпустки надається на ім?я начальника Управління і повинна бути погоджена з керівником відповідного структурного підрозділу. Для заступників начальника - начальників відділів РАЦС, ДВС - заява про надання відпустки повинна бути погоджена з начальником Управління, а відпустка надається наказом начальника Головного управління юстиції у Полтавській області.

Відпустка без збереження заробітної плати надається працівнику згідно його заяви відповідно до чинного законодавства.

Надання нетривалої відпустки протягом робочого дня вирішується керівником Управління за згодою начальника відділу.

2.4.14. Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформлення документів, пов?язаних з наданням відпусток, здійснюється сектором кадрової роботи та державної служби.

2.5. Відрядження працівників Управління

2.5.1. Відрядження працівників Управління здійснюється відповідно до доручень, наказів та викликів Головного управління юстиції у Полтавській області, судових повісток - викликів.

Працівник, який відбуває у службове відрядження, зобов’язаний одержати завдання від начальника Управління чи його заступників.

2.5.2. Відрядження працівників Управління оформляється наказом Управління із зазначенням пункту призначення, назви підприємства, установи, куди відряджений працівник, терміну і мети відрядження. Працівнику видається посвідчення про відрядження. Наказ на відрядження подається начальнику Управління на підпис за два дні до відрядження.

2.5.3. Відповідальність за підготовку наказів про відрядження, ведення журналів реєстрації працівників, що прибувають і вибувають у відрядження по управлінню та відділам РАЦС покладається на спеціаліста управління, відповідального за ведення бухгалтерського обліку та звітності. Відповідальність за підготовку наказів про відрядження по відділам ДВС покладається на спеціаліста відділу, відповідального за ведення бухгалтерського обліку та звітності. Відмітка про прибуття та вибуття працівника у відрядження до Управління здійснюється начальником Управління. Розпорядження щодо виклику працівників Управління (без відповідного доручення обласного Управління) погоджується з начальником Головного управління юстиції у Полтавській області або його заступниками за напрямком роботи.

2.5.4. Підставою для підготовки проекту наказу про відрядження та виписки посвідчення про відрядження є письмове розпорядження начальника Управління, виклик суду або Головного управління юстиції у Полтавській області в якому повинно бути вказано:

 • мета та місце відрядження;
 • термін ( дата ) відрядження;
 • повний перелік працівників Управління, що вибувають у відрядження.

В разі необхідності термінового виїзду, письмове розпорядження начальника може бути подано в день від’їзду.

Наказ про відрядження підписується начальником Управління та після реєстрації зберігається разом із розпорядженням у відповідних справах. Копія наказу (виписки із наказу) передається до відділу планування фінансування, звітності та контролю Головного управління юстиції у Полтавській області і є підставою для нарахування грошового авансу.

2.5.5. Після повернення з відрядження працівник доповідає керівнику про виконання одержаного завдання.

Авансовий звіт з витратними документами (проїзні білети, квитанція про проживання тощо) та посвідчення про відрядження здається провідному спеціалісту у триденний строк після закінчення відрядження.

Звіт за результатами роботи у відрядженні складається в одному примірнику у десятиденний термін.

2.6. Документальне та адміністративно-господарське забезпечення роботи Управління

2.6.1. Діловодство в Управлінні ведеться відповідно до чинного законодавства, Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 (далі – Примірна інструкція), Інструкції з діловодства в Кременчуцькому міському управлінні юстиції (далі – Інструкція з діловодства).

Діловодство у відділах реєстрації актів цивільного стану Управління (РАЦС) ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у відділах реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 26.11.03 № 143/5 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.11.03 за № 1082/8403) та Переліку документів відділів реєстрації актів цивільного стану зі строками їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 04.11.02 № 94/5 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.02 за № 867/7155).

Діловодство у відділах ДВС ведеться відповідно до Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби, Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.

2.6.2. Номенклатура справ розробляється посадовою особою, відповідальною за здійснення організаційної роботи, документування та контролю щорічно відповідно до вимог Примірної інструкції та вводиться в дію з початку нового календарного року.

Номенклатури справ відділів РАЦС, ДВС входять до загальної номенклатури міського Управління юстиції.

Усі документи, що відносяться до діяльності відділів формуються у справи відповідно до затвердженої номенклатури Управління.

2.6.3. Усі документи, що відносяться до одного питання чи одного напрямку діяльності, формуються у справи відповідно до затвердженої номенклатури справ.

2.6.4. Справи із закінченими діловодством документами (закінчених справ) за минулий рік залишаються у відділах Управління протягом встановленого терміну зберігання для відповідних документів, після чого передаються для подальшого зберігання до архіву.

Відповідальні особи за ведення діловодства в відділах Управління визначаються окремим наказом.

По закінченні року посадові особи, які відповідають за діловодство у відділах РАЦС, ДВС Управління, проводять підготовку справ до архівного зберігання і уточнюють систематизацію документів у справах, здійснюють оформлення справ. Одночасно з підготовкою документів до зберігання проводиться відбір документів, що підлягають знищенню.

2.7. Проведення телефонних розмов міського, міжміського характеру

2.7.1. Міжміські телефонні переговори можуть замовлятися і вестися тільки в межах кошторису витрат.

Спеціалісти можуть вести міжміські переговори тільки з дозволу керівника Управління чи його заступників.

2.7.2. Телефонні розмови міського, міжміського характеру здійснюються тільки для вирішення робочих питань. Ведення неслужбових міжміських телефонних переговорів забороняється.

2.7.3. Всі міжміські розмови фіксуються у спеціальному Журналі обліку і телефонних розмов, відповідальним за ведення якого є спеціаліст, який відповідає за ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Журналі обліку і телефонних розмов складається за формою:

 • число, місяць;
 • термін переговорів (час початку і закінчення переговорів);
 • адреса абонента;
 • номер телефону абонента;
 • ПІБ працівника, що здійснює переговори;
 • ПІБ працівника, з ким відбувалися переговори;
 • підпис;
 • примітка.

2.7.4. Тривалість міжміської розмови не повинна перевищувати 10 хвилин.

2.7.5. Контроль за виконанням перелічених обмежень здійснюється відділом бухгалтерського обліку.

2.7.6. Начальник Управління несе персональну відповідальність за цільове використання службового телефону працівниками Управління та його структурних підрозділів.
«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції