За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
ыфПоложення про Координаційну раду молодих юристів при Кременчуцькому міському управлінні юстиції

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Кременчуцького
міського управління юстиції
22.06.2009р. №73


Положення
про Координаційну раду молодих юристів при
Кременчуцькому міському управлінні юстиції

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада молодих юристів при Кременчуцькому міському управлінні юстиції (далі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Кременчуцькому міському управлінні юстиції, який створюється з метою узгодження зусиль молодих юристів в утвердженні високої ролі професії юриста в Україні, здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи, формування активної позиції нового покоління юристів.

1.2. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

1.3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються наказом начальника Кременчуцького міського управління юстиції за поданням Координаційної ради.


2. Завдання Координаційної ради

Основними завданнями Координаційної ради є:

 • здійснення заходів щодо підвищення рівня правових знань населення;
 • залучення молодих юристів до правотворчої та правозастосовчої діяльності;
 • сприяння молодих юристів в організації правоосвітніх та правовиховних заходів серед неповнолітніх та молоді;
 • організація конференцій, «круглих столів», семінарів, зустрічей, форумів тощо;
 • розробка та поширення правоосвітніх методичних матеріалів;
 • участь у проведенні Місячників, тижнів правових знань;
 • підтримки правоосвітніх програм та проектів молодіжних громадських організацій, зокрема проектів, спрямованих на підвищення правової культури дітей, підлітків та молоді;
 • участь в розробці спеціальних освітніх програм, проектів для учнівської та студентської молоді з метою підвищення рівня їх правової обізнаності;
 • залучення студентської молоді до обговорення питань розвитку професії юриста;
 • спрямування зусиль на модернізацію процесу проходження виробничої та переддипломної практики студентів;
 • сприяння працевлаштуванню кращих випускників юридичних факультетів вищих навчальних закладів в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах, організаціях.

3. Склад і структура Координаційної ради

3.1. До складу Координаційної ради входять юристи, студенти - правники вищих навчальних закладів м.Кременчука.

3.2. Склад Координаційної ради формується за ініціативою осіб, які мають юридичну освіту.

3.3. Основними критеріями відбору кандидатів до членів Координаційної ради є: бажання працювати на громадських засадах; активна участь у громадській діяльності; наявність особистих досягнень, напрацювань у галузі права. Для визначення відповідності цим критеріям кандидати заповнюють відповідну анкету.

3.4. Персональний склад Координаційної ради затверджує начальник Кременчуцького міського управління юстиції.

Плани проведення засідань Координаційної ради молодих юристів затверджуються головою Координаційної ради молодих юристів і погоджуються начальником Кременчуцького міського управління юстиції.

3.5. Включення до затвердженого начальником Кременчуцького міського управління юстиції складу Координаційної ради нових членів та припинення членства здійснюються відповідно до рішення Координаційної ради за поданням голови Координаційної ради.

3.6. Голова Координаційної ради обирається (переобирається) з числа членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова Координаційної ради має двох заступників з числа членів Координаційної ради, кожен з яких відповідальний за певний напрямок діяльності. За необхідності створюється робоча група для вирішення нагальних питань.

Заступники голови Координаційної ради та її секретар обираються та переобираються шляхом відкритого голосування на засіданні Координаційної ради простою більшістю голосів від її складу.

Голова та його заступники у своїй діяльності підзвітні та підконтрольні Координаційній раді.

3.7. Для належної організації роботи Координаційної ради в її складі створюються два сектори: сектор правоосвітньої та правовиховної роботи; сектор з питань підготовки пропозицій щодо підвищення теоретичної і практичної підготовки фахівців у галузі права. Сектори очолюють заступники голови Координаційної ради.


4. Повноваження членів Координаційної ради

4.1. Голова Координаційної ради:

4.1.1 організовує проведення та головує на засіданнях, представляє Координаційну раду в період між її засіданнями;

4.1.2 за рішенням Координаційної ради подає пропозиції начальнику Кременчуцького міського управління юстиції щодо внесення змін до її складу;

4.1.3 затверджує план роботи Координаційної ради та контролює хід його виконання;

4.1.4 підписує протоколи засідань Координаційної ради;

4.1.5 визначає пріоритети в діяльності Координаційної ради;

4.1.6 за дорученням Координаційної ради звертається з клопотанням до начальника Кременчуцького міського управління юстиції щодо проходження стажування студентів та молодих юристів Координаційної ради на базі Кременчуцького міського управління юстиції та інших підприємств, установ, організацій.


4.2. Заступники голови Координаційної ради:

4.2.1 координують діяльність Координаційної ради з відповідних напрямків діяльності за дорученням голови Координаційної ради;

4.2.2 беруть участь в організації та проведенні засідань, семінарів, «круглих столів», форумів Координаційної ради;

4.2.3 вносять пропозиції до плану роботи Координаційної ради та поетапно контролюють хід його виконання з відповідних напрямків діяльності.


4.3. Члени Координаційної ради:

4.3.1 беруть участь у підготовці та проведенні засідань Координаційної ради, формуванні плану роботи, обговоренні питань, винесених на її розгляд;

4.3.2 вносять пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Координаційної ради, а також пропозиції з питань, які обговорюються;

4.3.3 ініціюють залучення фахівців відповідних галузей до вивчення та розв’язання питань, що розглядаються на засіданнях Координаційної ради;

4.3.4 безпосередньо та із залученням фахівців відповідних галузей реалізують завдання, поставлені перед Координаційною радою, виконують у межах компетенції план роботи.


5. Організація роботи Координаційної ради

5.1. Установче засідання Координаційної ради відкриває начальник Кременчуцького міського управління юстиції.

5.2. Діяльність Координаційної ради планується відповідно до напрямків діяльності з визначенням конкретних виконавців та термінів виконання.

5.3. План роботи Координаційної ради складається з двох частин: методична робота та організаційні питання. Методична робота складається з переліку заходів, які необхідно реалізувати членам Координаційної ради. Організаційні питання включають перелік засідань, на яких планується розглянути питання діяльності Координаційної ради. Відповідальним за реалізацію організаційної частини плану роботи є голова Координаційної ради.

5.4. Для оперативного, глибокого вивчення питань, які є предметом розгляду на засіданнях Координаційної ради, створюються постійні і тимчасові робочі групи з числа членів Координаційної ради із залученням викладачів та провідних фахівців (за згодою) у відповідних галузях.

5.5. Для реалізації своїх завдань Координаційна рада може отримувати в установленому порядку від Кременчуцького міського управління юстиції інформаційні, аналітичні та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції; залучати фахівців Кременчуцького міського управління юстиції (за згодою начальника Кременчуцького міського управління юстиції) для підготовки матеріалів до засідань Координаційної ради.

5.6. Діяльність Координаційної ради забезпечується шляхом реалізації плану роботи, організації та проведення засідань, семінарів, «круглих столів», інших заходів з питань діяльності Координаційної ради.

5.7. Засідання Координаційної ради є формою роботи, яка спрямована на визначення пріоритетів та перспектив у роботі, підбиття підсумків діяльності, формування першочергових завдань.

5.8. Порядок денний та періодичність засідань Координаційної ради визначається планом роботи. Головує на засіданнях голова Координаційної ради, за його відсутності – один із заступників голови. Засідання Координаційної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше половини від її складу.

5.9. Рішення Координаційної ради приймаються з кожного питання порядку денного і оформлюються протоколом.

Протокол кожного засідання складає секретар Координаційної ради. Протокол підписують голова та секретар Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради носять рекомендаційний характер.

5.10. У засіданнях та заходах Координаційної ради можуть брати участь працівники Кременчуцького міського управління юстиції та інші фахівці у різних галузях права.

5.11. Використання Координаційною радою приміщення Кременчуцького міського управління юстиції для проведення засідань здійснюється за попереднім узгодженням з начальником Кременчуцького міського управління юстиції, але не менш ніж за 10 днів до проведення засідання.«    Лютий 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції