За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
уеПрограма правової освіти населення м. Кременчука

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кременчуцької
міської ради від 25.07.2006р.

ПРОГРАМА
правової освіти населення м. Кременчука

1. Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. Конституцією України на державу покладено обов’язок доведення до відома населення законів та інших нормативних актів, що визнають права та обов’язки громадян.

Потребують вирішення питання дальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

Програма правової освіти населення м. Кременчука на 2006-2010 роки (далі - Програма) базується на Конституції України, Національній програмі правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.01р. № 992/2001, Програмі правової освіти населення області, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.01.02р. № 4, передбачає дальше створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення міста правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.


2. Основна мета та завдання Програми

Метою Програми правової освіти населення є:

 • підвищення загального рівня правової культури населення міста;
 • вдосконалення системи правової освіти населення;
 • набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права;
 • створення системи забезпечення різних верств населення безперервним отриманням інформації про нормативні акти України, про діяльність органів, покликаних займатися правозастосовчою практикою.

Мету програми передбачається досягти шляхом:

 • утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
 • визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства;
 • активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, міжвідомчої координаційно - методичної ради з правової освіти населення, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюється цими органами, організаціями, закладами і установами;
 • органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;
 • розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямків і форм правоосвітньої діяльності;
 • надання правової освіти навчальними закладами міста як державної, так і інших форм власності на безоплатній основі;
 • поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;
 • залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
 • сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
 • забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до їх джерел;
 • систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, у тому числі шляхом надання консультацій спеціалістами тощо;
 • безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань.

3. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, депутатів місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;
 • створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;
 • широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
 • забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
 • вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

Реалізація Програми сприятиме:

 • підвищенню рівня правової культури населення як окремих громадян, так і населення міста в цілому;
 • формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
 • поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищенню ефективності викладення цих дисциплін та підвищенню ефективності викладення цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах освіти міста;
 • підвищення рівня правової поінформованості населення міста.

4. Основні напрями реалізації програми

Правова освіта населення – це процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, не байдужого ставлення до порушень законності та правопорядку.

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Правова освіта забезпечується:

 • активною участю в її здійсненні місцевих органів виконавчої влади і органів самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності;
 • безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;
 • органічним поєднанням правової освіти із загальною і професійною освітою, культурою, національно-патріотичним, політично-економічним, моральним, етичним та іншими формами навчання і виховання;
 • відкритістю інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері та доступністю до джерел інформації;
 • поєднанням державних і громадських, безкоштовних договірних засад правової освіти;
 • систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і право.

Надання правової освіти здійснюється в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах.

Початкова правова освіта починається у сім’ї та дошкільних закладах освіти, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються їх дотримання, виховується повага до батьків, людей похилого віку тощо.

У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Наступний етап – загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади. Обсяг і зміст обов’язкового курсу з правознавства визначається для загальноосвітніх навчальних закладів – потребою суспільства у вихованні право свідомого громадянина, а для професійно-технічних, вищих навчальних закладів – крім того, ще й високими вимогами освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня особи. У зазначених навчальних закладах проводиться широка позакласна й поза аудиторна робота з правового навчання й виховання, до якої залучаються представники правозахисних організацій, працівники юстиції, правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Типові програми вивчення правових дисциплін затверджується Міністерством освіти та науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань права і держави.

З метою оперативного вирішення питань щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, інших установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - МКМР), яка створюється міськвиконкомом за поданням управління юстиції. Склад МКМР з правової освіти населення та положення про неї затверджується розпорядженням голови виконавчого комітету міської ради. Міськвиконком вирішує у межах своєї компетенції питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення її діяльності.

З метою розвитку правової освіти населення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції вживають заходів щодо розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів, бібліотек, збільшення кількості друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації правового спрямування.

Засоби масової інформації міста систематично інформують населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушенням, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.

Державні заклади, підприємства, організації культури проводять відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність. З цією метою за участю виконавчих комітетів (міського, районних), управління юстиції, навчальних закладів на громадських або договірних засадах створюються університети правових знань, лекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та інші заходи.


5. Основні заходи із забезпечення виконання програми

1.Вживати в межах своєї компетенції заходи щодо практичної реалізації Програми, систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Підсумки розглядати на нарадах та засіданнях МКМР.

Вживати заходів до її покращення.


Постійно
Виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради, Кременчуцьке міське
управління юстиції

2.Аналізувати роль міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Вжити організаційних та інших заходів щодо підвищення ефективності її діяльності.


Постійно
Виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради, Кременчуцьке міське
управління юстиції

3.Проводити семінари та застосувати інші форми правового навчання для працівників, діяльність яких пов’язана із застосуванням законодавства.


Постійно
Кременчуцьке міське
управління юстиції

4.Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів міста із залученням фахівців-практиків у галузі права.


Постійно
Управління освіти, районні відділи освіти
відділ у справах сім’ї та
молоді,
Кременчуцьке міське управління юстиції

5.Залучати до роботи з правової освіти населення волонтерів Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.


Постійно
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

6.Забезпечити роботу „скриньки правової допомоги” при Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань надання допомоги дітям, молоді та сім’ям.


Постійно
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Кременчуцьке міське управління юстиції

7.В рамках Єдиних Днів інформування населення висвітлювати правові аспекти найбільш актуальних проблем сьогодення.


Постійно
райвиконкоми, Кременчуцьке міське
управління юстиції

8. Забезпечити висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз’ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування. Організувати з цією метою цикл навчально-методичних телепередач. Залучати до висвітлення правових питань місцеві органи виконавчої влади, вчених, провідних фахівців-практиків в галузі права.


Постійно
Засоби масової інформації
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради,
Кременчуцьке міське управління юстиції

9. Проводити в місті заходи з поширення серед населення знань про державу і право. Інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.


Постійно
Кременчуцьке міське управління
юстиції Крюківський та Автозаводський РВ УМВС
України

10.Продовжити роботу по створенню умов для підвищення рівня організації змістовного дозвілля населення за місцем проживання, правового виховання: проведення лекцій, вечорів запитань і відповідей та інше.


Постійно
Виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради,
Ради громадської самоорганізації
населення Автозаводського та Крюківського райвиконкомів,
Кременчуцьке міське управління юстиції

11.Вживати заходів до підвищення рівня правових знань:

 • для керівників юридичних служб підприємств, установ, організацій шляхом організації постійно діючого семінару працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій міста.


  Постійно
  Кременчуцьке міське управління юстиції
 • для та студентів, що навчаються на юридичному факультеті Кременчуцького державного політехнічного університету


  Постійно
  Кременчуцьке міське управління юстиції
 • депутатів Автозаводської районної ради шляхом проведення тематичних семінарів.


  Постійно
  Юридичні служби міськвиконкому, Автозаводського та Крюківського райвиконкомів Кременчуцьке міське управління юстиції

12.Здійснювати аналіз роботи громадської приймальні по наданню правової допомоги малозахищеним верствам населення. До роботи в них залучити молодих юристів та студентів навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю “Правознавство”.


Постійно
Юридичні служби міськвиконкому, Автозаводського та Крюківського райвиконкомів,

13. Провести районні огляди-конкурси:

на кращу організацію правового освітньо-виховного процесу в навчальних закладах району.


Щорічно
Управління освіти, райвідділи освіти,
Кременчуцьке міське управління юстиції,
МКМР з правової освіти

14. Висвітлювати роботу координаційної ради по боротьбі зі злочинністю, створеної при Виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради, Автозаводському та Крюківському райвиконкомах; практикувати проведення прес-конференцій, брифінгів з керівниками правоохоронних органів та юридичних установ.


Постійно
Кременчуцьке міське управління юстиції
спільно з керівниками
правоохоронних органів
міста, редакції газет.

15. З метою забезпечення підняття рівня викладання курсів “Основи правознавства” та “Права людини” впроваджувати нові педагогічні технології в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста.


Постійно
Управління освіти, райвідділи освіти,
навчальні заклади

16. На виконання заходів Національної програми Правової освіти систематично здійснювати вивчення та перевірки стану правової освітньо-виховної роботи в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, розташованих на території міста, надавати необхідну методичну допомогу.


Постійно
Кременчуцьке міське управління юстиції
Райвідділи освіти

17. З метою професійної орієнтації молоді проводити олімпіади, конкурси, тижні, вікторини та інші змагання з правових знань.


Щорічно
Кременчуцьке міське управління юстиції
Райвідділи освіти

18. Надавати практичну допомогу у написанні наукових робіт з правознавства учням, які беруть участь у захисті робіт по лінії Малої академії наук.


Щорічно
Кременчуцьке міське управління юстиції

19. Організувати юридичний всеобуч для батьків з питання роз’яснення прав та обов’язків батьків і дітей (на базі дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл).


Постійно
Кременчуцьке міське управління юстиції,
Управління освіти, райвідділи освіти

20. Вивчити передовий досвід загальноосвітніх шкіл міста з питання організації та проведення правоосвітньої та правовиховної роботи.


ІV квартал 2006 - 2010 року
Кременчуцьке міське управління юстиції,
Управління освіти, райвідділи освіти

21. Проводити в клубних, бібліотечних закладах тематичні вечори, вечори-діалоги, “круглі столи”, зустрічі населення спільно з працівниками правоохоронних органів, виставки та огляди правової літератури.


Постійно
Кременчуцьке міське управління юстиції
Відділ у справах сім’ї та молоді,
Центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, Автозаводський та
Крюківський РВ УМВС України

22. На засіданні міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення за участю учбових закладів району, що готують фахівців за спеціальністю “Правознавство”, розглянути питання щодо створення в місті юридичних клінік.


І півріччя 2006 року
МКМР з правової освіти населення.

23. У притулку „Промінь” проводити правовий всеобуч для батьків, опікунів, діти яких схильні до правопорушень або були учасниками злочинів, вихованців притулку.


Постійно
Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Кременчуцьке міське управління юстиції


6. Організації-партнери у реалізації Програми

 • Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради,
 • Виконавчі комітети автозаводської та Крюківської районних рад,
 • Кременчуцьке міське управління юстиції,
 • Управління освіти,
 • Автозаводський та Крюківський районні відділи освіти,
 • Відділ у справах сім’ї та молоді,
 • Центр соціальних служб для молоді,
 • Автозаводський та Крюківський РВ УМВС України
 • Засоби масової інформації,
 • Громадські організації та інші.

7. Термін реалізації Програми

Програма розрахована на 2006-2010 роки


8. Джерела фінансування

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, позабюджетних коштів згідно з кошторисом, інших джерел, не заборонених законодавством.«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції