За минулий тиждень в місті зареєстровано 12 шлюбів, 6 розлучень, 54 народження (хлопчиків – 32, дівчаток – 22), 59 померлих
Освітньо-кваліфікаційні вимоги на посади державних службовців Кременчуцького міського управління юстиції

ВИТЯГ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 вересня 1999 року N 65
Про Довідник типових професійних характеристик посад державних службовців (випуск 76)


Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Головного управління державної служби України
від 30 листопада 2001 року N 94,
від 29 листопада 2002 року N 95,
від 21 травня 2004 року N 74,
від 1 листопада 2006 року N 363

З метою забезпечення ст. 11 Закону України "Про державну службу" та п. 2 Заходів щодо здійснення Програми кадрового забезпечення державної служби, які затверджені Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95, наказую:

 • Затвердити Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (випуск 76) (далі - Довідник), розроблений НДІ соціально-трудових відносин Мінпраці.
 • Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, іншим органам, керівні працівники та спеціалісти яких на підставі нормативно-правових актів віднесені до категорії державних службовців, використовувати Довідник при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик і відповідних посадових інструкцій.
 • Керуючому справами Головдержслужби (Кузьменку М. М.) забезпечити у встановленому порядку доведення Довідника до органів, де працюють державні службовці I - III категорій.
 • Начальнику науково-аналітичного управління Головдержслужби (Сороко В. М.) забезпечити розміщення тексту Довідника на Web-сторінці Головдержслужби (www.guds.dov.ua).
 • Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Начальника Головдержслужби Павленчика П. Т.


Начальник Головдержслужби Г. І. Леліков


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головдержслужби України
від 1 вересня 1999 р. N 65
(в редакції наказу Головного управління державної служби України
від 21 травня 2004 р. N 74)


ДОВІДНИК
ТИПОВИХ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

(У тексті Довідника слова "готувати рішення", "вносити (готувати) запити", "формувати вимоги до запиту"слова "готувати матеріали", "законодавчі й нормативні акти" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "готувати проект рішення", "вносити (готувати) проект запитів", "формувати вимоги до проектів запитів", "готувати матеріали керівнику свого підрозділу, та проекти матеріалів керівництву", "нормативно-правові акти" відповідно, в усіх відмінках і формах числа згідно з наказом Головного управління державної служби України від 1 листопада 2006 року N 363)


1. ПЕРЕДМОВА

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців (надалі - Довідник) містить рекомендовані матеріали щодо типових кваліфікації та компетенції посад, які мають бути використані при розробці конкретних професійно-кваліфікаційних характеристик та посадових інструкцій державних службовців. Довідник розроблено на виконання Закону України "Про державну службу" та пункту 2 заходів щодо здійснення Програми кадрового забезпечення державної служби, затвердженої Указом Президента України від 10 листопада 1995 року N 1035/95, з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України:

- від 27 квітня 2000 року N 733 "Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій" із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів від 27 травня 2004 року N 700;

- від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій";

- від 11 травня 2005 року N 328 "Про структуру місцевих державних адміністрацій".

Згідно з чинним законодавством конкретні обов'язки та права державних службовців визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції. Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків державних службовців і кваліфікаційних вимог щодо певних категорій і посад.

Відповідно до назви цього документу в його основу покладено посадову ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації державних службовців визначаються їх посадовими обов'язками, які, у свою чергу, обумовлюють назву посади.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Довідник є документом, який встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації державних службовців.

Довідник має сприяти правильному вирішенню питань перерозподілу праці поміж державними службовцями, забезпечувати єдність при визначенні їх посадових обов'язків, повноважень та кваліфікаційних вимог, що до них ставляться.

Довідник служить основою при:

розробці посадових інструкцій головних спеціалістів, провідних спеціалістів, спеціалістів тощо, які закріплюють їх обов'язки, права і відповідальність;

розробці положень про структурні підрозділи у частині, що стосується прав та обов'язків їх керівників;

підборі та розстановці кадрів, здійсненні контролю за правильністю їх використання у відповідності зі спеціальністю та кваліфікацією;

конкурсному підборі та атестації державних службовців;

формуванні дійового кадрового резерву;

організації стажування в державних органах влади;

розробці та вдосконаленні програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців відповідно до змісту їх професійної діяльності.


2.2. Довідник містить типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, найменування яких відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2000 р. N 733 "Про примірні переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 року N 328 "Про структуру місцевих державних адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року N 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".

Конкретні найменування посад державних службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади повинні відповідати найменуванням, наведеним у реєстрі посад державних службовців, який формує та веде Головдержслужба України відповідно до покладених на неї завдань згідно з її Положенням, затвердженим Указом Президента України від 2 жовтня 1999 року N 1272 "Про Положення про Головне управління державної служби України", вносить в установленому порядку до Мінпраці України та Держспоживстандарту України пропозиції щодо внесення відповідних змін та доповнень до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2005". Віднесення посад державних службовців до відповідних категорій повинно здійснюватись відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про державну службу".


2.3 У Довіднику визначено перелік основних робіт, які притаманні тій або іншій посаді у даному органі виконавчої влади. Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями державних службовців, які розроблюють і затверджують на основі Довідника центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, їх управління, самостійні відділи та інші служби, виходячи з їх завдань, функцій та повноважень, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку.

При розробці посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання та обов'язки, які включені до типової кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад. Усі посадові інструкції, що розроблюються у відповідному державному органі влади, повинні бути взаємопов'язаними, аби не допустити дублювання у роботі державних службовців. У додатку 1 наведено Рекомендації щодо підготовки посадових інструкцій державних службовців.


2.4. До Довідника не включені професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців, правовий статус яких регулюється Конституцією та спеціальними законами України, державних службовців - керівників, які згідно із законодавством призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обираються або затверджуються колегіальним органом.


2.5 Кожна кваліфікаційна характеристика складається з таких розділів: "Завдання, обов'язки та повноваження", "Має право", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання, обов'язки та повноваження" наведено типові професійні завдання, обов'язки та повноваження для певної посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками. При розробленні посадових інструкцій, якщо виникає необхідність, завдання, обов'язки та повноваження, що включені до типової професійно-кваліфікаційної характеристики тієї або іншої посади, можуть бути розподілені між окремими виконавцями або коло завдань та обов'язків окремих службовців може бути розширене з дорученням їм робіт, передбачених для різних груп посад.

У розділі "Має право" окреслене коло прав та повноважень державного службовця, необхідних для виконання покладених на нього завдань та обов'язків. У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних державним службовцям для виконання відповідних типових завдань та обов'язків, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен вміти застосовувати під час виконання посадових обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено відповідно до певної посади або групи посад вимоги до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця та вимоги до післядипломної підготовки, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу державної служби або загального стажу роботи, або стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

Наведені у цьому розділі вимоги носять узагальнюючий характер. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до потреб державного управління та місцевого самоврядування.

Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.


2.6 Державний службовець повинен мати, як правило, повну вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст, магістр за спеціальностями галузі "Державне управління" або іншими, професійно орієнтованими для державної служби, з додатковим підвищенням кваліфікації за професійними програмами вказаної галузі), а на посадах керівників структурних підрозділів та їх заступників - обов'язково повну вищу освіту.

Безперервний характер навчання має сприяти постійному поєднанню теоретичних знань з практичними навичками, оволодінню передовими методами та засобами роботи, створювати умови для інноваційної управлінської діяльності.

Необхідна спеціальність (спеціалізація) магістрів державного управління, які можуть заміщати посади державних службовців IV категорії і вище, визначається відповідно до певних груп функцій державного управління, з якими пов'язана їх майбутня діяльність.

При заміщенні посад державних службовців IV категорії і вище кандидатами (докторами) наук ураховується відповідність спеціальності, за якою захищено дисертацію, функціям державного управління, з якими переважно пов'язана діяльність державного службовця, термін після її захисту та науковий стаж пошукача.


Абзац п'ятий пункту 2.6 вилучено


(згідно з наказом Головного управління державної
служби України від 01.11.2006 року N 363)

2.7 Державний службовець повинен володіти:

 • знаннями з Конституції України, законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та структурного підрозділу;
 • вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
 • аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою. Крім того, державні службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

При цьому обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги.

Для керівників органів державної влади та органів самоврядування:

 • • глибоке знання питань економіки та вміння застосовувати їх на практиці.

Для керівників структурних підрозділів органів державної влади та органів самоврядування:

 • вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;
 • здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

Для спеціалістів різних категорій:

 • вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

2.8 Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України; ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

2.9 Відповідність обов'язків і кваліфікації державних службовців вимогам посадових професійно-кваліфікаційних характеристик визначається атестаційною комісією згідно з чинним положенням про порядок проведення атестації державних службовців. При цьому особлива увага надається якісному та ефективному виконанню робіт.

2.10 При заміщенні посад державних службовців на конкурсних засадах за рівних професійно-кваліфікаційних вимог та умов до кандидатів на заміщення перевага може надаватися фахівцям, які:

 • мають науковий ступінь за профілем майбутньої роботи;
 • отримали другу нову вищу освіту за фахом, в тому числі в одній із країн з розвиненою економікою, або мають фаховий стаж роботи за кордоном;
 • працювали (працюють) на керівних посадах в державних або казенних підприємствах;
 • володіють однією або декількома іноземними мовами.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ (ЗАВІДУЮЧИЙ СЕКТОРУ У СКЛАДІ САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу (сектору). Забезпечує виконання покладених на відділ (сектор) завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері (галузі) управління та закріплених за відділом (сектором) показників. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу (сектору). Готує проект рішення за напрямами діяльності управління (самостійного відділу) у межах наданих відділу (сектору) повноважень. Регулює роботу відділу (сектору) щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності відділу (сектору). Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції відділу (сектору), вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу (сектору) звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу (сектору), а також готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу (сектору). Подає пропозиції керівництву управління (самостійного відділу) про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу (сектору), своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників. Забезпечує дотримання працівниками відділу (сектору) правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням представляти відділ (сектор) у структурних підрозділах міністерства, в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Організовувати ділове листування у процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу (сектору). Здійснювати перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу (сектору), міністерства, іншого органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності відділу (сектору); основи державного управління, економіки, фінансів, кредиту, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за спеціалізацією "економіка", "фінанси", "гуманітарна та соціальна політика".


ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ У СКЛАДІ УПРАВЛІННЯ

Завдання, обов'язки та повноваження. Організовує роботу відділу у межах делегованих начальником відділу повноважень, виконує обов'язки в разі його відсутності. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері управління та в межах закріплених за відділом показників з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, окремих положень комплексних державних програм з питань, що належать до компетенції відділу у межах наданих повноважень. Готує проект рішення за напрямами діяльності управління, відділу у межах повноважень, наданих відділу, з питань, що належать до його компетенції. Аналізує у межах наданих повноважень стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції відділу, вносить пропозиції щодо усунення негативних і закріплення позитивних тенденцій. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень з питань, що належать до його компетенції. Вживає заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Подає у межах своєї компетенції керівнику відділу пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням представляти відділ у структурних підрозділах міністерства та в інших органах виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень. У процесі виконання покладених на структурний підрозділ завдань, у межах наданих повноважень, забезпечувати у межах своєї компетенції ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. У встановленому порядку готувати проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу і наданих йому повноважень. Проводити перевірку органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій згідно з чинним законодавством у межах своєї компетенції відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади з питань, що стосуються його повноважень.

Повинен знати. Конституцію України; закони України, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; державну політику з напряму діяльності відділу; основи державного управління, ринку праці та права; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста чи в інших сферах управління не менше 3 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.


ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери (галузі) управління. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань в закріпленому за ним напрямі сфери (галузі) управління. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери (галузі) управління, готує керівництву (управління, відділу тощо) відповідні пропозиції. Бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, державних програм. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, що стосуються компетенції відповідного підрозділу органу виконавчої влади. Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері (галузі) управління та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля у цих питаннях. Керує, в разі необхідності, групою фахівців підрозділу органу виконавчої влади при вирішенні питання одного із напрямів його діяльності. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи сфери (галузі) управління. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням представляти структурний підрозділ міністерства в інших органах виконавчої влади з питань, що стосуються його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Готувати проекти запитів на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання головними спеціалістами своїх посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу, центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.


ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Забезпечує координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи відповідного підрозділу центрального органу виконавчої влади. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері (галузі) управління. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, що стосуються розвитку напряму своєї діяльності. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Готує проекти рішень та пропозиції на виконання доручень керівництва, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Здійснює проведення експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу і належать до його компетенції. Готує відповідну інформацію про результати цієї роботи, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу центрального органу виконавчої влади. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при розв'язанні питань підвищення ефективності роботи у відповідній сфері (галузі) управління, що курирується. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням представляти управління (відділ) в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції. Брати участь в контролі (перевірці) інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), відповідно до затвердженої програми та планів проведення названого заходу або за дорученням керівництва. Формувати вимоги до проектів запитів щодо отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідних для виконання своїх посадових обов'язків. Вносити керівнику свого підрозділу пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу, центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста I або II категорії не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.


СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботи, пов'язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Бере участь в підготовці та реалізації одного з напрямів державних програм розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці відповідних пропозицій, нормативів, методик, інструкцій. Готує пропозиції щодо збору та обробки інформації, необхідної для обгрунтування державних програм розвитку сфери (галузі) управління. Розробляє пропозиції щодо здійснення контролю за напрямом діяльності, що знаходиться в межах його компетенції. Бере участь в контролі у межах своєї компетенції виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями нормативно-правових актів, прийнятих рішень з реалізації програм розвитку сфери (галузі) управління. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу органу виконавчої влади. Накопичує відповідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, пов'язаної з діяльністю відповідного органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням представляти управління (відділ тощо) в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відповідного підрозділу. Використовувати отриману у встановленому порядку інформацію від інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об'єднань, статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків. Брати участь у різних перевірках відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, за результатами перевірки доповідати безпосередньо керівнику. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу, центрального органу виконавчої влади.

Повинен знати. Конституцію України; закони України, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, володіти державною мовою.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом в державній службі на посаді спеціаліста II категорії чи в інших сферах управління за фахом не менше 1 року.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Реформи Міністерства юстиції України

Важливо
Зв'яжіться з нами по скайпу
Skype: ypravlenie.ysticii
Відео про безоплатну юридичну допомогу

Камера відеоспостереження у реєстраційній службі Кременчуцького міського управління юстиції